Vyberte typ Vaší řetězové pily

Kategorie

Reklamační řád

společnosti zatechservis s.r.o.

Reklamační řád je platný od 1.9.2019 a řídí se zákonem č. 89/2013 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.
 

Článek 1

Všeobecná ustanovení
 1. Tento „Reklamační řád“ upravuje práva a povinnosti prodávajícího - společnosti zatechservis s.r.o. a kupujícího dle ustanovení § 2079 - 2183 výše uvedeného zákona.
   
 2. Prodávající vystaví ke každému zakoupenému zboží daňový doklad (fakturu a dodací list), který bude obsahovat všechny potřebné údaje pro uplatnění záruky, tj. objednací číslo, název zboží, počet kusů, datum plnění, cenu a způsob expedice zboží.
   
 3. Kupující převzetím zboží souhlasí s tímto Reklamačním řádem, o čemž bude informován písemně na vystavené faktuře. Reklamační řád je k dispozici na adrese provozovny společnosti a na webových stránkách společnosti www.zatechservis.cz
 

Článek 2

Záruční doba
 1. Při dodávce náhradních dílů pro opravy je odběrateli poskytnuta záruka za jakost v délce 12 měsíců a 24 měsíců z hlediska povahy kupujícího:

  Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s nebo s ní jinak jedná. Spotřebiteli je poskytována záruční doba 24 měsíců.

  Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele. Podnikateli je poskytována záruční doba v délce 12 měsíců.
   
 2. Kupující je povinen v souladu s § 2104 zkontrolovat zboží ihned po převzetí, na což bude písemně upozorněn prodávajícím na dodacím listu. Kupující bere na vědomí, že neoznámí-li vadu kupujícímu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nemusí mu být právo z vadného plnění přiznáno. V případě, že kupující, který je podnikatel, neprovede kontrolu zboží ihned po převzetí, může reklamaci zjistitelných vad uplatnit, jen pokud prokáže, že tyto vady mělo zboží již v okamžiku přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího.
 

Článek 3

Záruční podmínky
 1. Pokud je zboží dodáno zásilkovou službou nebo jiným veřejným dopravcem, je kupující povinen zkontrolovat před potvrzením převzetí nepoškozenost obalů, lepicích pásek a v případě pochybností, že zásilka vykazuje vady, má právo odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Kupující na místě vyhotoví s přepravcem písemný protokol, který obě strany stvrdí svými podpisy. Kupující, který svým podpisem na dokladech přepravce potvrdí převzetí zásilky BEZ ZÁVAD, nemá nárok na dodatečné uplatnění reklamace zboží poškozeného při přepravě.
   
 2. Kupující bere na vědomí, že instalací či použitím zakoupených neoriginálních dílů od dodavatele může dojít ke ztrátě zákonné či prodloužené záruky garantované výrobcem originálního zboží.
 
POZOR!!! 
Jakmile Vám zásilková služba přiveze balík, je NUTNÉ zkontrolovat stav balíku. Pokud je jakkoliv poškozen nebo zdeformován, můžete jej převzít, ale MUSÍTE s řidičem sepsat protokol o poškození balíku. ŘIDIČ ZÁSILKOVÉ SLUŽBY JE POVINEN TENTO PROTOKOL SEPSAT. Pokud po otevření balíku zjistíte mechanické poškození zboží, kontaktujte zásilkovou službu nebo naši firmu, zajistíme další postup reklamace. V případě nedodržení tohoto postupu nebude brán zřetel na poškození zboží přepravní firmou a následné reklamace nebudou vyřízeny.
 
Obsah zásilky, prosím, zkontrolujte co nejdříve
 
 1. Reklamace zboží poškozeného při přepravě se řídí Reklamačním řádem přepravce a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Takto způsobené vady nelze reklamovat u prodávajícího.
   
 2. Kupující je povinen nejpozději do 24 hodin od doručení zajistit prohlídku zboží a všechny zjištěné nedostatky ohlásit prodávajícímu - viz článek 2., odst.2. Reklamačního řádu. Oznámení o zjištěných závadách musí učinit písemně nebo telefonicky a v oznámení musí uvést:
  - číslo faktury
  - objednací číslo zboží
  - popis závady
   
 3. Prodávající odpovídá za všechny skryté vady, které mělo zboží v okamžiku převzetí a které se projevily během lhůty, jejíž délka je stanovena od okamžiku převzetí zboží, s výjimkou dodávek kompletních motorů - viz dále článek 4 tohoto Reklamačního řádu - a dále s výjimkou prodeje zboží konečnému spotřebiteli pro komerční použití (použití výdělečné a  v půjčovnách). V případě prodeje zboží pro komerční použití je délka záruky omezena na 6 měsíců od data prodeje konečnému komerčnímu spotřebiteli, maximálně však na 12 měsíců od data expedice ze skladu prodávajícího - společnosti zatechservis s.r.o..
   

 4. a) Při uplatnění reklamace je kupující, který není spotřebitelem,  povinen VŽDY:
  - prokázat, že reklamované zboží pochází od prodávajícího - k tomuto účelu doloží kupující k reklamovanému zboží originál dokladu o nákupu zboží (fakturu);
  - zaslat reklamované zboží na adresu prodávajícího na své náklady, popřípadě je osobně předat spolu s kopií nákupního dokladu a podepsaným reklamačním protokolem obchodnímu zástupci; a
  - zaslat spolu s reklamovaným zbožím podrobný popis závady.

  Bez splnění výše uvedených podmínek NEBUDE reklamace uznána a zboží bude vráceno kupujícímu na jeho náklady.

  b) Kupující, který je spotřebitelem, je:
  - povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to buď předložením prodejního dokladu, záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem;
  - oprávněn uplatnit reklamaci u prodávajícího, a to v kterékoliv jeho provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v jeho sídle, popřípadě zboží osobně předat obchodnímu zástupci prodávajícího. 

  Kupujícímu se dále při uplatnění reklamace doporučuje k reklamovanému zboží doložit podepsaný reklamační protokol spolu s podrobným popisem vady. Spotřebitel má v záruční době právo na bezplatný reklamační postup.
   
 5. Záruka se nevztahuje na:
  - závady způsobené neodbornou manipulací a montáží výrobku
  - závady způsobené neodborným ošetřováním výrobku
  - závady způsobené nadměrným zatěžováním nebo použitím v jiných než výrobku odpovídajících přiměřených podmínkách
  - poškození způsobené zásahem do výrobku v průběhu záruční doby
  - opotřebení způsobené obvyklým užíváním výrobku
  - poškození vlivem vyšší moci
   
 6. Záruka se vztahuje:
  - na skryté vady materiálu
  - na vady vzniklé při výrobě
  - funkční vady

Článek 4

Záruka za jakost pro kompletní motory
 1. Při prodeji kompletních motorů vystaví dodavatel současně s doklady uvedenými v článku 1, odst. 2 tohoto Reklamačního řádu ke každému motoru ZÁRUČNÍ LIST za jakost. V Záručním listu bude uveden typ motoru, sériové číslo motoru a datum expedice ze skladu prodávajícího - společnosti zatechservis. Kupující je povinen při prodeji motoru konečnému spotřebiteli vyplnit v Záručním listu datum prodeje, svůj název a adresu a název a adresu konečného spotřebitele. Bez správně a kompletně vyplněného ZÁRUČNÍHO LISTU nebude reklamace uznána a zboží bude vráceno kupujícímu na jeho náklady.
   
 2. Na základě poskytnuté záruky za jakost prodávající zdarma opraví nebo nahradí všechny součásti motoru poškozené v důsledku vady materiálu nebo výrobní chyby. Nároky z reklamačního řízení lze uplatnit pouze u prodávajícího - zatechservis.
   
 3. Délka poskytnuté záruky za jakost u motorů je 24 měsíců od data prodeje konečnému spotřebiteli pro spotřebitelské použití. Spotřebitelským použitím se rozumí použití výrobku v osobním vlastnictví, zakoupeného v maloobchodní prodejní síti pro provozování v domácnosti pro osobní potřebu.
   
 4. Délka poskytnuté záruky za jakost u motorů je 6 měsíců od data prodeje konečnému spotřebiteli pro komerční (maximálně však 6 + 3 měsíce od data expedice ze skladu prodávajícího - společnosti zatechservis. Komerčním použitím se rozumí jakékoliv jiné než spotřebitelské použití včetně použití výdělečného a v půjčovnách. Jakmile byl motor jednou použit pro komerční použití, stává se z hlediska záručních podmínek motorem pro komerční použití. S komerčním odběratelem může být dohodnuta i delší než standartní záruka za jakost, avšak být dohodnuta i delší než standartní záruka za jakost, avšak pouze s písemným souhlasem prodávajícího.
 

Článek 5

Lhůty a způsob vyřízení reklamace
 1. V případě oprávněné reklamace bude závada odstraněna na náklady prodávajícího bez zbytečného odkladu, obvykle do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.
   
 2. Lhůta pro vyřízení reklamace počíná běžet dnem doručení reklamace prodávajícímu, popřípadě dnem předání reklamace obchodnímu zástupci prodávajícího – v obou případech však pouze při splnění všech podmínek dle článku 3., odst. 4. tohoto Reklamačního řádu.
   
 3. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo dle své volby na odstranění vady dodáním nové věci bez vady či dodáním chybějící věci, na odstranění vady opravou věci, na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo na odstoupení od smlouvy. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se jedná o vadu, která není podstatným porušením smlouvy. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.
   
 4. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, nebo nesdělí-li kupující při oznámení vady, která je považována za podstatné porušení smlouvy, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady, která je považována za podstatné porušení smlouvy, jaké právo dle článku 5 odst. 3 si zvolil, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
   
 5. Vyskytnou-li se na výrobku 3 stejné opakující se závady, má kupující právo na výměnu zboží nebo na odstoupení od smlouvy.
   
 6. Kupující bere na vědomí, že v případě výměny zboží v rámci vyřízení reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění, resp. ze záruky na jakost.
   
 7. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl věc řádně užívat.
 
V Hodoníně dne 1.9.2019
 
Plaťte u nás on-line: GoPay

© 2020 HS-Parts | Všechna práva vyhrazena | Cookies | Vytvořil TRUE-DESIGN

Produkt byl vložen do košíku