Vyberte typ a model

Kategorie

Zásady pro ochranu osobních údajů

Ve společnosti zatechservis s.r.o. považujeme osobní údaje našich zákazníků a dodavatelů za něco, co je třeba chránit. Níže se dozvíte, jak společnost zatechservis s.r.o., IČO: 03278263, se sídlem Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 84280 přistupuje k ochraně osobních údajů svých zákazníků, dodavatelů či případně dalších subjektů údajů. 
 
Ochrana soukromí a zpracování osobních údajů je pro společnost zatechservis s.r.o. prioritou a zpracování osobních údajů je považováno za přísně důvěrné a s osobními údaji je nakládáno v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, zejména obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679.
 

1. Účely a právní základ pro zpracování

Ve vztahu k subjektům údajů zpracováváme osobní údaje pro následující účely a na základě následujících právních důvodů:
  • plnění smluvního vztahu – jednání o uzavření, změně nebo plnění smlouvy, vyřízení objednávky, vyřízení reklamace, zodpovězení Vašich dotazů;
  • plnění právních povinností – povinnosti ve smyslu účetní a daňové legislativy a dále také poskytování údajů a informací orgánům činným v trestním řízení, případně dalším orgánům veřejné moci v souladu s příslušnými právními předpisy;
  • oprávněný zájem společnosti zatechservis s.r.o. – ochrana práv a právem chráněných zájmů správce, komunikace s uživateli webových stránek, zasílání obchodních sdělení; společnost zatechservis s.r.o. je oprávněna zpracovávat e mailovou adresu či telefonní číslo svých zákazníků ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních výrobků či služeb v případě, že zákazník takové zasílání původně neodmítl.

2. Rozsah osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

Ve vztahu ke svým zákazníkům zpracováváme jen nezbytně nutné údaje. Činíme tak s cílem poskytnout ty nejlepší služby a nabízet to nejkvalitnější zboží. Konkrétně se jedná o následující údaje - jméno, příjmení, dodací adresa, fakturační adresa, firma, IČ, DIČ, telefonní číslo, e mailová adresa, poznámka pro dopravce, poznámka pro prodejce a případně další osobní údaje, které subjekt údajů sdělí.
Ve vztahu k našim dodavatelům či jiným obchodním partnerům, můžeme navíc zpracovávat tyto osobní údaje – titul, kontaktní adresa, ID datové schránky, bankovní spojení.

3. Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí a můžete si být jistí, že je nikdy nikomu neprodáváme. Osobní údaje jsou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům společnosti zatechservis s.r.o., či jednotlivým zpracovatelům a správcům osobních údajů, a to pouze v míře nezbytně nutné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování. Cílem těchto spoluprací je poskytnutí těch nejlepších a nejrelevantnějších služeb jen pro Vás. Takto získané údaje mohou poskytovatelé služeb použít pouze na základě smlouvy o předání osobních údajů či smlouvy o zpracování osobních údajů uzavřených mezi takovými příjemci a společností zatechservis s.r.o. Takovými příjemci jsou zejména právní zástupci společnosti zatechservis s.r.o., poskytovatelé informačních a komunikačních systémů, technické infrastruktury (kupříkladu IT služeb) a další. Bližší informace či seznam příjemců poskytne společnost zatechservis s.r.o. na vyžádání.

4. Doba uložení osobních údajů a zabezpečení

Vaše osobní údaje jsou chráněny před jejich zpřístupněním neoprávněným osobám a také před jinými případy jejich zveřejnění nebo ztráty či neoprávněnou modifikací uvedených osobních údajů a informací s použitím příslušných technických a organizačních opatření.
 
Retenční doby vzhledem k jednotlivým účelům zpracování jsou zejména následující:
 
Účel zpracování Doba uložení osobních údajů
Plnění smlouvy Nejdéle po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu
Vyřízení objednávky Nejdéle 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém byl vystaven daňový doklad
Vyřízení reklamace Nejdéle 5 let od ukončení reklamačního řízení
Komunikace s uživateli webové stránky Nejdéle 30 dnů od ukončení komunikace
Zasílání obchodních sdělení Nejdéle 30 dnů od odvolání souhlasu/opt-outu

5. Zvláštní ustanovení v případě registrace

Při nákupu zboží prostřednictvím internetového obchodu provozovaného na webové stránce umístěné na internetové adrese www.zatechservis.cz, www.hsparts.cz, www.kpdily.cz máte možnost pro zjednodušení budoucích transakcí provést registraci. Registrací berete na vědomí, že společnost zatechservis s.r.o. je oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje navíc v rozsahu informací poskytnutých při registraci (přihlašovací e-mailová adresa, heslo), a to za účelem plnění smluvních povinností vyplývajících z kupní smlouvy.

6. Práva subjektů údajů

Jakožto subjekt údajů máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva, která vyplývají z právních předpisů a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo 

  • na přístup k osobním údajům;
  • na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů;
  • na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně;
  • na omezení zpracování osobních údajů;
  • na přenositelnost údajů;
  • vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků; 
  • právo obrátit se se stížností na dozorový orgán, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
Budete-li chtít uplatnit svá práva či budete-li mít dotazy týkající se zpracování Vašich osobních údajů, kontaktujte nás na telefonním čísle +420724677516 nebo e-mailem na adrese info@zatechservis.cz. 
 
Tyto Zásady zpracování osobních údajů jsou účinné od 20.6.2020.
Plaťte u nás on-line: GoPay

© 2024 Zatechservis s.r.o. | Všechna práva vyhrazena | Cookies | Vytvořil TRUE-DESIGN

Produkt přidán do košíku